همه نوشته‌ها در 'داستانک' اشتراک

پرستار فرنگی

پرستار فرنگی

«پسرم٬ جدول حل می‌کنی؟» «بله پدر!» «بخون با هم حلش کنیم.» از کودکی پدر را علاقه‌مند به حل جدول …

تمرین رژه

یک و نوزده می‌شود بیست!

نگارش اول کتاب می‌خواندم که آمد و شروع کرد به قدم زدن در اتاق. انگار که تمرین رژه می‌کرد. …