بسم الله الرحمن الرحیم

محمد وجدانی

محمد وجدانی

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی (دانشگاه قم)

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه (دانشگاه تهران)

Save