تألیف، شعر

فریاد

باران

من از غربت تنهایی آمده‌ام

تا حضورم را

از پشت شیشه باران خورده

– گویاتر از همیشه –

فریاد بزنم.

باران