تألیف، شعر

طلوع

طلوع

هرگاه به غروب خورشید نگاه می‌کنم، طلوع چشمان تو به یادم می‌آید.

 تو می‌آیی

  می‌دانم

 – دیر یا زود –

  و با خود سبدی پر از شکوفه‌های نور برایم به ارمغان خواهی آورد.